Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการ

pll_content_description

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ ร่วมประชุมรับฟังนโนบายและข้อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ผ่านระบบ VTC (VDO Teleconference) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 – 2565 โดย สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

TOP