Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 9 / 2566

pll_content_description

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน การประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 9 / 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวสมพร ชมศรีวรรณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวพร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP