Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ (ชุมชนบ้านท่ารถ) ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอัฎฐพล บุญสร้าง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวอธิชา ทองเหลือ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด “หน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ” (ชุมชนบ้านท่ารถ) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลบางเลน

TOP