Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Microsoft Team โดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

TOP