Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

pll_content_description

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4  อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP