Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

 

          วันที่ 26 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลาจังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจง/ทบทวนทิศทางการทำงานของอาสาสมัครแรงงานในปีบประมาณ พ.ศ.2561 และให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบันโดยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญในเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการแจ้งการเตรียมข้อมูลสำหรับอาสาสมัครแรงงานที่ต้องการเข้ารับการคัดเลือกในปีนี้

    

 

TOP