Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

pll_content_description

            การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้จัดประชุมคณะทำงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีแรงงานจังหวัดนนทบุรี (นางอุดมลักษณ์  สอนสารี) เป็นประธานการประชุมและมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมทั้งนี้ได้มีการทบทวน SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ

 

 

TOP