Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

pll_content_description

 

              สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และโรงแรมสวนบวกหาด จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังออกเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมบรรยายนโยบาย รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานต่อไป

 

 

   

   

  

  

 

 

TOP