Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบการ

pll_content_description

 

  

        สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมออกตรวจสถานประกอบการโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยเป็นการตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมีเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจโครงการดังนี้

          ๑.นางกิ่งกาญจน์  พงษ์ถาวรวิช      นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

          ๒.นายนนทกันต์  จันทร์จุลเจิม       นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

          ๓.นางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

        อย่างไรก็ตามมีการแบ่งงานออกตรวจสถานประกอบการในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมดังนี้

          ๑.บริษัท ยูไนเต็ด ซีมเลสแวร์ จำกัด

          ๒.บริษัท ทอมมาติน วอชชิ่ง จำกัด

          ๓.บริษัท ปอมแฟชั่น จำกัด

          ๔.บริษัท เค.วี.ดี.อินดัสเทรียล จำกัด

 

 

    

 

TOP