Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

pll_content_description

 

             สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีนางกิ่งกาญจน์  พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม และมีนายนนทกันต์  จันทร์จุลเจิม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้จัดประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุม และให้ความรู้ด้านแรงงานแก่ อสร.

 

         

 

TOP