Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรีนางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรีและนางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทาง กระบวนการและระยะเวลาดำเนินงาน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

TOP