Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วม โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของแห่งแผ่นดิน” ร่วมกับผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP