Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรตติดต่อจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือข้อสรุปเกี่ยวกับกรณี การส่งผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจากจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

  “ขยายเวลาการส่งผลตรวจโควิด-19 จากทุกๆ 15 วันหลังจากได้รับอนุญาต เป็น ทุกๆ 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาต”

TOP