Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี
มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ให้ความเห็นชอบแผนฯ
โดยมีนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ

TOP