Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนนทบุรี

TOP