Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี เดือนมิถุนายน 2565 เพื่อประมวลภาพรวมผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี

TOP