Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

pll_content_description

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ
ครั้งที่ 34
THAILAND SAFE@WORK โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34
THAILAND SAFE@WORK มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

TOP