Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนนทบุรี และรายงานผล การดำเนินงานโครงการ Factory Sandbox จังหวัดนนทบุรี และรายงานผลการส่งผลตรวจ ATK ของสถานที่ก่อสร้างและที่พักของสถานที่ก่อสร้าง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCUBE-ZOOM) โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุม

TOP