Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบ

แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี

1. นายสมบุญ กุลวัฒนาพร 1 มิ.ย. 2537 – 31 ก.ค. 2538

2. นางสุนทรี วิชัยสาร 1 ส.ค. 2538 – 1 ต.ค. 2544

3. นายส่งศักดิ์ รูปแก้ว 2 ต.ค. 2544 – 3 ธ.ค. 2545

 

ทำเนียบ

แรงงานจังหวัดนนทบุรี

1. นายส่งศักดิ์ รูปแก้ว 4 ธ.ค. 2545 – 31 ส.ค. 2546

2. นางรัมภา ทับเที่ยง 1 ก.ย. 2546 – 31 มี.ค. 2547

3. นายส่งศักดิ์ รูปแก้ว 3 พ.ค. 2547 – 23 พ.ค. 2551

4. นางปราณี ไชยเดช 24 ต.ค. 2551 – 22 พ.ค. 2552

5. นายสุวนัย ดีทองอ่อน 23 ธ.ค. 2552 – 16 เม.ย. 2555

6. นายอำนวย ศรีโยธา 17 เม.ย. 2555 – 10 มิ.ย. 2556

7. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี 30 ส.ค. 2556 – 16 ธ.ค. 2557

8. นางธนพร ศิริเต็มกุล 21 ก.ย. 2558 – 30 ก.พ. 2558

9. นางวรรณี ศรีอุทัย 7 ต.ค. 2558 – 30 กันยายน 2560

10. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล 8 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน

TOP