Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายวิชิตร สุวรรณมาก

  นายวิชิตร สุวรรณมาก

  แรงงานจังหวัดนนทบุรี
  • นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
   • นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์

    นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวสุกัญญา โชติวิสุทธิ์

     นางสาวสุกัญญา โชติวิสุทธิ์

     เจ้าหน้าที่จัดทำโครงการยกระดับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานฯ
    • นางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์

     นางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี
    • นางสาวขรินทราลักษมิ์ จิระพงษ์

     นางสาวขรินทราลักษมิ์ จิระพงษ์

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี
   • นายชาญวิทย์ ทะนันชัย

    นายชาญวิทย์ ทะนันชัย

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์

   นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   • นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย

    นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • นายรัตนา วรรณเสน

     นายรัตนา วรรณเสน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางนงคาร จันทร์เพ็ญ

     นางนงคาร จันทร์เพ็ญ

     พนักงานทำความสะอาด
1626
TOP