Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายวิชิตร สุวรรณมาก

  นายวิชิตร สุวรรณมาก

  แรงงานจังหวัดนนทบุรี
  • นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นายวีรจิตต์ สิทธิชัย

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
   • นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์

    นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์

     นางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
    • นายศรัณย์ สายสุวรรณ์

     นายศรัณย์ สายสุวรรณ์

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี
   • นายอัฎฐพล บุญสร้าง

    นายอัฎฐพล บุญสร้าง

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นายธนกร ศรีหะทัย

     นายธนกร ศรีหะทัย

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์

   นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   • นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย

    นางสาวเพ็ญศรี แก้วช่วย

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    • นายรัตนา วรรณเสน

     นายรัตนา วรรณเสน

     พนักงานขับรถยนต์
    • นาง นงคาร จันทร์เพ็ญ

     นาง นงคาร จันทร์เพ็ญ

     พนักงานทำความสะอาด
TOP