Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555  นายอำนวย ศรีโยธา แรงงานจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี  ได้นำคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าพบปะกับผู้บริหารและแกนนำ/สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของชมรมฯ และความต้องการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม  พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

TOP