Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อทราบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP