Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี
ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่าน VDO Conference เพื่อรับมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของ กระทรวงแรงงาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตาม
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

 

TOP