Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

pll_content_description

                  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงาน ภารกิจ นโยบายที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหา/อุปสรรค ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไข อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุม

 

 

 

TOP