Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การเปิดบริการทำบัตรชมพูให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)

pll_content_description

การเปิดบริการทำบัตรชมพูให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดนนทบุรี (บริเวณที่ว่าการอำเภอบางใหญ่) นายจ้างที่มีความประสงค์นำแรงงานต่างด้าวมาทำบัตรชมพู ขอให้จองคิวในระบบออนไลน์ http://q-online.bora.dopa.go.th/workcard

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันราชการปกติ

TOP