Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

pll_content_description

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
– สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ)
– สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต)

ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

TOP