Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

pll_content_description

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565

🔴 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

✍️ ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้
1. ให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนคนทั้งหมด
2. กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด หรือบุคลลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)
3. กรณีพบว่ามีการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อ/ผู้ป่วย ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)
4. หากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทราบโดยทันที
5. ระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

TOP