Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จให้บริการประชาชนแบบครบวงจร สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

pll_content_description

View the slide show

 

                    วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จให้บริการประชาชนแบบครบวงจร โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ Government Center สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เป็นการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกทั่วประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ ปัจจัยของความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์ โดยเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. มีบริการต่างๆ อาทิ งานบริการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน งานรับชำระค่าสาธารณูปโภค งานบริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันสังคม หรือในส่วนของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ มีประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐฯ ในครั้งนี้

TOP