Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ประกาศกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

 จังหวัดนนทบุรีกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต จังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการขนส่งสินค้า หรือแรงงานแรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

TOP