Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

pll_content_description

จังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่
21 กันยายน 2563 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลาง ชั้น ๑ (อาคาร ๓ ชั้น) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ บัดนี้ จังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

TOP