Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 

TOP