Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

พิธีปิดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระดับอำเภอ (CPX)

pll_content_description

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี

มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ วงเวียน นักวิชาการแรงงาน และมีผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระดับอำเภอ (CPX) เพื่อขับเคลื่อนและติดตาม ในโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมติวานนท์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP