Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

มาตรการเคลื่อย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี (กลุ่มมติ ครม. 29 ธันวาคม 2564)

pll_content_description

จังหวัดนนทบุรีกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี โดยนายจ้าง/สถานประกอบการรายใด ที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต จังหวัดนนทบุรี ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการขนส่งสินค้า หรือแรงงานแรงงานต่างด้าวในกิจการรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ต้องดำเนินการขออนุญาตนายอำเภอก่อนออกนอกพื้นที่ 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameหนังสือมอบอำนาจ

ขนาด : 13.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 เม.ย. 2564

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 161.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 เม.ย. 2564
TOP