Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่พักคนงานก่อสร้าง

pll_content_description

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 74/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2564 ได้เห็นชอบการปรับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ก่อสร้างหรือที่พักคนงานก่อสร้าง จากข้อ 2 ของคำสั่งดังกล่าว
โดยให้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบสถานที่ก่อสร้างหรือที่พักคนงานก่อสร้าง จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้แก่คนงาน ด้วยวิธี RT-PCR หรือใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  ทุก 14 วัน ตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเน้นการตรวจกลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้

  • คนงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19
  • คนงานที่มีอาการเข้าได้กับโรค อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ
  • คนงานที่เข้ามาทำงานใหม่

ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้รับผิดชอบที่พักคนงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และให้รายงาน
ผลการตรวจหาให้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทราบทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว จึงขอให้ท่านรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่าน Google Form ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน รายละเอียดตาม QR-Code ที่แนบ 

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameด่วนที่สุด ที่ นบ0027-ว3086

ขนาด : 773.27 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 29 ต.ค. 2564
TOP