Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมการตรวจราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

pll_content_description

                 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบที่ ๑) แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสืบวงศ์  พัฒนางกูร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการประชุมบูรณาการด้านต่างๆหลังจากการประชุมแผนการตรวจราชการต่อโดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมหารือกัน

 

    

 

                      

TOP