Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อำเภอบางกรวย และอำเภอปากเกร็ด

pll_content_description

 

           สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางอุดมลักษณ์  สอนสารี  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน  ออกตรวจพื้นที่โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ คลองเกษตร ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกตรวจการพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรเพาะเห็ด และหลักสูตรถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้ ณ ศาลาดิน (โรงลิเกเก่า) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

           

           

          

        

TOP