Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

pll_content_description

 

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (๒) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๒ (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายครรลอง  ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประชุม และมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นเลขานุการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน และตัวแทนประจำอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

 

 

       

      

      

TOP