Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรีร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (Strong Together)

pll_content_description

 

             ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่เน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย ให้คุณค่าต่อจิตใจ เกิดความสงบร่มเย็น ความเจริญของชีวิตทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ทั้งนี้ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีบางส่วนได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ

วัดหงส์ทอง จังหวัดนนทบุรี ในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ อีกแห่งเช่นกัน

 

   http://

TOP