Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรี จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

pll_content_description

               วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการอบรมเน้นความสำคัญของแรงงานนอกระบบในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่ประสงค์เข้าทำงานในระบบหรือผู้ที่ทำงาน/ประกอบอาชีพเสริมหารายได้ในระหว่างเรียน จึงได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน เพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการอิสระให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจในยุค Internet of Things (IOT) และเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป

   

   

TOP