Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ มีขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างทั่วถึง

TOP