Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ นางสาวธนภมน  ชีวเจริญกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลที่มีคุณธรม โดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

TOP