Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม

pll_content_description

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมีขึ้นเพื่อปรับกระบวนงานการจัดแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดร็ว โปร่งใสหลากหลายช่องทางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นการปฏิรูปงานรับขึ้นทะเบียนและการจัดเก็บเอกสารในแฟ้มกระดาษสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

TOP