Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการทำงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอัฎฐพล  บุญสร้าง  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ณ  ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ และสาขาเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำคณะในการลงพื้นที่ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค covid -๑๙ และเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชน

TOP