Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563  ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมที่สำคัญเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

TOP