Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (แผน 3 ปี)  เพื่อร่วมจัดทำแผนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีนางสุชาดา  มีสงฆ์  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

TOP