Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 มีนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน นางสุนทรี วิลาทอง
จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานและนโยบายจังหวัด

TOP