Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

pll_content_description

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มี นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานและนโยบายจังหวัด

TOP