Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ การค้า และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1109/2565 ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

TOP