Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ตามโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน

pll_content_description

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุม กลุ่มย่อย (Focus Group) ตามโครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการว่างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน และเพื่อรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา นักวิชาการอิสระ  และประชาชนทั่วไป โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม Diamond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรม แกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

TOP