Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ การค้า และประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายเชาวลิต เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนในจังหวัด สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน ลงมา จำนวน 260 แห่ง ระยะเวลาการสำรวจ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – มีนาคม 2565

TOP